Geri dön

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

v1.1

​İşbu “Aydınlatma Metni”, ile REED ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU LTD.ŞTİ. ve REED ÖZEL İSTİHDAM HİZMETLERİ A.Ş. (Kısaca REED olarak anılacaktır.) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) md. 10 uyarınca sizi kişisel verilerinizin işlenmesi, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili bilgilendirmek istiyoruz. Sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini aldığımızı belirtmek isteriz.

Veri Sorumlusu Sıfatı

​​KVKK uyarınca REED olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi altta belirtilen amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedeceğimizi, saklayacağımızı, işleyeceğimizi, sınıflandıracağımızı, güncelleyeceğimizi ve KVKK ile ilgili mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve hallerde, işlendikleri amaca uygun olarak üçüncü kişilere açıklayıp aktaracağımızı bildiririz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme amacı

Kişisel verileriniz, REED olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz için KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. REED’in verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz işe alım ve insan kaynakları süreçlerimizde, iş ilişkilerimize ilişkin süreçlerde, teknik süreçlerde, üçüncü kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla, şirketimizin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi hedeflenerek işlenmektedir. Kişisel verileriniz işlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfında fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesile ile REED’in, KVKK dahil olmak üzere yasal mevzuatta öngörülen tüm yükümlülüklerine uygun davrandığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi​

Kişisel verileriniz, REED olarak insan kaynakları danışmanlığı hizmeti vermemiz ve özel istihdam bürosu olmamıza bağlı olarak, faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen farklı kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 1. REED’e doğrudan sizin tarafınızdan iletilen kişisel veriler: Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler;

 2. Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler: REED’in işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar ve/veya müşterileri ile Türkiye İş Kurumu gibi resmi kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler;

 3. Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler.

Kişisel verileriniz, REED Genel Müdürlüğü, şubeleri, REED ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK md. 4/2’de öngörülen ilkeler ışığında açık rızanız alınması suretiyle veya md. 5/2 ve md. 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.   

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimiz yukarıda sayılan işlenme amaçları kapsamında elde ettiği kişisel verilerinizi açık rızanıza istinaden veya uygulanmakta olan mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallerde, KVKK’ md. 8 ve md. 9’da düzenlenen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak faaliyet amaçlarıyla sınırlı olmak üzere grup şirketlerimiz, doğrudan/dolaylı iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, iş ortaklarımız, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilecektir.

Yurtdışına Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz REED tarafından KVKK md. 4/2’de öngörülen düzenleme uyarınca açık rızanızın alınması suretiyle ya da md. 5/2 ve md. 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız alınmaksızın ve KVKK md. 8’da düzenlenen kurallar uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

KVKK Madde 11 Uyarınca Haklarınız

Öncelikle işlediğimiz ve/veya sakladığımız kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması REED olarak yürütmekte olduğumuz ticari faaliyetin niteliği sebebiyle önemlidir. Buna bağlı olarak kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana geldiği takdirde en kısa sürede bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

Diğer yandan kişisel verilerin sahibi olarak KVKK md. 28’de düzenlenen “İstisnalar” hükmünde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK md. 11 çerçevesinde haklarınız aşağıdaki gibidir:  

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK md. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması durumunda düzeltilmesini ve kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep ettiğiniz hallerde, bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,

 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda haklarınızı kullanırken taleplerinizi yazılı olarak REED’e iletmeniz gerekmektedir. Bunun için, başvurunuzu tamamlarken kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi No:302/1 Bağdat Palas Kat:3 Daire:10-11-12 34728 Kadıköy İstanbul adresine bizzat başvurabilir veya bu talebinizi noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak REED’e iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak REED’e ait internet sayfasında işlem yapmadan önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politika Açıklamasını okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi, internet sayfası ve web sitesinde işlem yapmakla temin ettiğiniz kişisel verilerinizin işlenmesine ve paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağınızı gayri kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Veri sahibi, Veri İşleyicisi/Sorumlusu üyelerinin kurulu bulunduğu ülkeye veya ülkelere bağlı olarak ve/veya Veri İşleyicisi/Sorumlusunun bilgi işlem teknolojilerini kullandığı altyapının bulunduğu ülkelere bağlı olarak, Hizmetleri kullandığı takdirde, bu ülke veya ülkelere verisinin aktarılabileceğini ve bu ülke yasalarının geçerli olabileceğini kabul eder. Bu durumda, Veri Sorumlusu, aktarım dahil olmak üzere işlemenin veri sahibi tarafından izin verilen amaçlarla veya meşru işleme amaçlarıyla sınırlı olmasını sağlamaktadır.